Ban Chấp Hành Đoàn

Trưởng Nguyễn Kim Nguyệt<br />
					Đoàn Trưởng<br />President<br />(817)944-7983. Trưởng Nguyễn Kim Phượng<br />
				VP Administration<br />Đoàn Phó Quản Trị<br />(817)966-3775. Trưởng Nguyễn Lisa<br />Đoàn Phó Nghiên Huấn<br />
				VP Academic<br />(214)991-1605 Trưởng Phạm Loan<br />Thủ Quỹ<br />
				Treasurer<br />(817)239-8077 Trưởng Nguyễn Vy<br />
				Thư Kư<br />Secretary<br />(817)703-5114 Trưởng Bùi Quang<br />
				Ca Đoàn<br />Choir<br />(817)456-5256 Trưởng Nguyễn Vy<br />
				Ngành Trưởng - Ấu<br />(817)703-5114 Trưởng Nguyễn Đạt<br />
				Ngành Trưởng - Thiếu<br />(682)429-0463 Trưởng Hồ Trí<br />
				Ngành Trưởng - Nghĩa<br />(817)319-5536 Trưởng Mai Trang<br />
				Ngành Trưởng - Hiệp<br />(214)680-9169