Morse Code

Important Messages

MessageMorse
Mời nhận bản tin (4A): ._ / ._ / ._ / ._ /
Sẵn sàng nhận tin (K):_._
Hết bản tin (AR):._ / ._.
Truyền lầm (HH):.... / ....
Xin truyền lại (IMI):.. / __ / ..
Xin chờ đợi (AS):._ / ...
Cấp cứu (SOS):... / ___ / ...
Xin đánh chậm lại (VL):..._ / ._..
Hiểu rồi (R):._.
Thổi lại chữ trước (C):_._.

Dấu tiếng Việt

Các chữ có dấuCác dấu
Chữ Â: AASắc (') thay bằng chữ S
Chữ Ă: AWHuyền (`) thay bằng chữ Q
Chữ Ê: EEHỏi (?) thay bằng chữ Z
Chữ Ơ: OWNgă (~) thay bằng chữ X
Chữ Ô: OONặng (.) thay bằng chữ J
Chữ Ư: UW
Chữ Đ: DD


Tháp Morse