Đoàn Trưởng / President

Trưởng Kim Nguyệt

(817)944-7983


Đoàn Phó Quản Trị / VP Administration

Trưởng Phượng Nguyễn

(817)966-3775


Đoàn Phó Nghiên Huấn / VP Academic

Trưởng Lisa Nguyễn

(214)991-1605


Thủ Quỹ / Treasurer

Trưởng Loan Phạm

(817) 239-8077


Thư Kư / Secretary

Trưởng Vy Nguyễn

(817)703-5114


Ca Đoàn / Choir

Trưởng Quang Bùi

(817)456-5256

Ngành Trưởng - Ấu

Trưởng Vy Nguyễn

(817)703-5114


Ngành Trưởng - Thiếu

Trưởng Đạt Nguyễn

(682)429-0463


Ngành Trưởng - Nghĩa

Trưởng Trí hồ

(817)319-5536


Ngành Trưởng - Hiệp

Trưởng Trang Mai

(214)680-9169