Các Đoàn Thể Banner

Phong Trào Hội Đoàn Người Liên Hệ Số Điện Thoại
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Fatima Nguyễn Hoa Lisa (214) 991-1605
Fellowship of Missio Christi Trương Phụng Jason  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Nguyễn Văn Định (817) 653-0928
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Trần Thị Thục (817) 999-6924
Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi Cao Thu Hương (682) 556-6535
Legio Mariae Đức Mẹ Dâng Chúa Lê Ánh Tuyết (682) 841-3595
Hội Tông Đồ Fatima (Đạo Binh Xanh) Nguyễn Văn Bình (817) 773-5902
Hội Thăng Tiến Gia Đình Hoàng Phú (817) 313-4062
Hội Phụ Huynh Học Sinh Nguyễn Văn Hương (817) 705-1937
Gia Đình Đồng Công Trần Thị Thục (817) 999-6924

Trang Nhà   |   Lập Trình  |   Liên Kết  |   Bài Mới   |   Các Nhóm Sinh Hoạt   |   Mọi Liên Lạc, xin email về địa chỉ: giaoxufatima@yahoo.com

© 2012 Our Lady of Fatima Catholic Church - Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima, Fort Worth, Texas, USA.