Rửa Tội Tháng/Năm _______________  Sổ RT số# __________ Đã làm Chứng Chỉ ____
               

2011-09 LETTER HEAD GX copy.jpg
                                  
                                         ĐƠN XIN RỬA TỘI

- Cho Người Con Thứ # ____________________ Số ID Gia Đình ( bao thơ # ):___________________
- Tên Em Bé:
  ___________________________________________________________________________________
                                    (Tên Thánh-Saint Name) - (Tên Họ-Last Name) -  (Tên Đệm-Middle) - (Tên Gọi-First Name)
- Em Sinh ngày: ________ Tháng __________ Năm ________________
- Tại Thành Phố: ______________________________________________ Tiểu Bang: __________________

- Tên Cha: (Thánh, Họ, Đệm, Gọi) ________________________________________________________________
- Tên Mẹ: (Thánh, Họ, Đệm, Gọi)  ________________________________________________________________

- RỬA TỘI NGÀY: ________ THÁNG __________ NĂM ________________ TẠI: _____________________
- Do Linh Mục: __________________________________________________________________________________
- Người đỡ đầu: ________________________________________________________ Tôn Giáo: ________________

- Địa Chỉ:  ______________________________Thành Phố:__________________ Zip Code:____________
- Điện Thoại nhà:  ____________________________ Cellphone: ____________________________________
- Email address: ________________________________________________________________________________
- Thuộc Giáo Khu: ___________________________Trưởng Khu ký: ______________________________

* Xin Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu đọc Tài Liệu về Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em
   và Trách Nhiệm liên hệ tại: http://giaoxufatima.org/02.%20CAC_BI_TICH/02a.%20BiTichRuaToi.htm
* Công đức: Tuỳ lòng hảo tâm của Gia Đình.
* Người Đỡ Đầu: Không phải cha mẹ em bé, là người Công Giáo, Đã Xưng Tội
   lần đầu và Thêm Sức, có đời sống đạo gương mẫu, đến đỡ đầu cho em nhỏ khi
   Rửa Tội, cộng tác với cha mẹ để giáo dục em sống đạo xứng đáng.

  

                   Người Xin ký tên:                                    Ngày ____ tháng____ năm _______________